Masz pytanie?

Wymagane dokumenty

Niezbędnymi dokumentami wymaganymi i do okazania podczas podpisywania umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych z firmą, jednostką samorządową czy inną jednostką administracyjną są:

1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż 6-mcy) – dla firm, partii politycznych, związków zawodowych, stowarzyszeń itp.

2. Dokument tożsamości osoby uprawnionej do zawierania umów

3. Poświadczenie funkcji (np. akt mianowania na stanowisko) – w przypadku jednostek administracji. Jeżeli osoba uprawniona do zawierania umów nie może stawić się osobiście, to możliwe jest zawarcie umowy przez wyznaczonego innego pracownika. Jednak w takim przypadku niezbędne jest upoważnienie podpisane przez osoby mające w firmie uprawnienia do podpisywania umów.